លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច ជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ម៉ា ស៊ីងរួយ (Ma Xingrui)

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជាមួយ ឯកឧត្តម ម៉ា ស៊ីងរួយ

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច ជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាផ្លូវការជាមួយ ឯកឧត្តម ចាវ ហុងជូ (Zhao Hongzhu)

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាផ្លូវការជាមួយ ឯកឧត្តម ចាវ ហុងជូ (Zhao Hongzhu)

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ដឹកនាំ​គណ:ប្រតិភូ​អធិការកិច្ច ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាផ្លូវការ​ជាមួយ ឯកឧត្តម វ៉ាង គីសាង (Wang Qishan)

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សា ការងារជាផ្លូវការជាមួយ ឯកឧត្តម វ៉ាង គីសាង

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អញ្ជើញទស្សន:កិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌល គេហទំព័ររបស់គណ:កម្មាធិការមជ្ឈឹមត្រួតពនិត្យវិន័យ (CCDI)

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញទស្សន:កិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលគេហទំព័រ

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទទួល​ពាក្យ​បណ្តឹង​តាម​មធ្យោបាយ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​វិទ្យា (ONLINE)

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញទស្សន:កិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌល

អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...