កិច្ចប្រជុំត្រួួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារចងក្រងជីវប្រវត្តិក្រសួង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ឌុច សុវណ្ណារី រដ្ឋលេខាធិការ បានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារចងក្រងជីវប្រវត្តិក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួង។