ឯកឧត្ដម អ៊ី ជឿន ដឹកនាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​បូក​សរុប​ការងារ​របស់ នាយកដ្ឋាន​តាមដាន​ការអនុវត្តច្បាប់

ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នាយកដ្ឋានតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែសីហា និងលើកទិសដៅការងារខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្ដម អ៊ី ជឿន អនុរដ្ឋលេខាធិការ ជួយការងារនាយកដ្ឋានតាមដានការអនុវត្តច្បាប់។