កិច្ច​ប្រជុំ​បូក​សរុប​ការងារ​យុវជន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារយុវជនក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា- ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមការងារយុវជនក្រសួង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហុង ឡុង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនក្រសួង

ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម តុង វណ្ណៈ និងលោក ង៉ូវ បូរីណា អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជន ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកានៃក្រុមការងារយុវជនក្រសួង ។