វីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ប្រកាស​សេចក្តី​សម្រេច​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ថ្មី និងបន្តការងារ​សម្រាប់​ក្រុម​ការងារនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា ចុះ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង