វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្កហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញសម្ពោធជាផ្លូវការមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព អរៀនដា

វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្កហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន អញ្ជើញសម្ពោធជាផ្លូវការមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព អរៀនដា និងការចុះ​អនុស្សារណៈ​យោគយល់គ្នារវាងមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ពព អរៀនដា និងស្ថាបនសុខាភិបាលឯកជនសឹង្ហបុរី CORNERSTONE ASIA HEALTH ៕