វីដេអូ៖ លោកជំទាវ ស្នើឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយរាជធានី ខណ្ឌ សង្កាត់ ត្រូវចុះជួបប្រាស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​មូលដ្ឋាន…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ស្នើឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយរាជធានី ខណ្ឌ សង្កាត់ ត្រូវចុះជួបប្រាស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​មូលដ្ឋាន…