លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ រដ្ឋលេខាធិការ និងថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម បាន​ចុះ​សួរ​សុខទុក្ខ លោកស្រី សួង ស្រីរ័ត្ន អនុប្រធានការិយាល័យ ដែលទើបសម្រាលបានកូនស្រីទី២

រាជធានីភ្នំពេញ,​ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ រដ្ឋលេខាធិការ និងថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម បាន​ចុះ​សួរ​សុខទុក្ខ លោកស្រី សួង ស្រីរ័ត្ន អនុប្រធានការិយាល័យ ដែលទើបសម្រាលបានកូនស្រីទី២ ដោយនាំយកថវិការបស់ លោកជំទាវ​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ថវិកាលោកជំទាវ និងនាយកដ្ឋាន និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតផងដែរ៕