ក្រុមការងារតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ចូលរួម​ការពារ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី អធិការកិច្ច ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​អន្តរក្រសួង​ចង្អៀត​ ដើម្បីពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ច

ទីស្តីការគណ:រដ្ឋមន្រ្តី, ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០២០ ក្រុមការងារតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ សុខ វិឡាយ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារ អមដោយឯកឧត្តម ហុង ឡុង នាយកខុទ្ទកាល័យ ឯកឧត្តម សុត គីមសាន អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងលោក គី ពិសិដ្ឋ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម បានចូលរួមការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី អធិការកិច្ច ក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងចង្អៀត​ ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ច៕