សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃជំនួបសម្តែងការគួរសមរវាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច និងប្រធានអង្គការមូលនិធិអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃជំនួបសម្តែងការគួរសមរវាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច និងលោកស្រី Meloney C.Lindberg ប្រធានអង្គការមូលនិធិអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។