កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារលិខិតលេខ ១៥៨៣/២៤ សជណ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ លើលិខិតរបស់ លោក ហង់ សុគន្ធ ក្នុងការស្នើសុំដាក់គ្រឿងចក្រចូលស្តារប្រឡាយនៅស្ថានីយ៍បូមទឹកនិងប្រឡាយទឹកព្រះគន្លង និងប្រឡាយទឹកព្រះស្នែង

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារលិខិតលេខ ១៥៨៣/២៤ សជណ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ លើលិខិតរបស់ លោក ហង់ សុគន្ធ ក្នុងការស្នើសុំដាក់គ្រឿងចក្រចូលស្តារប្រឡាយនៅស្ថានីយ៍បូមទឹកនិងប្រឡាយទឹកព្រះគន្លង និងប្រឡាយទឹកព្រះស្នែង

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្មារតីអង្គប្រជុំថ្នាក់ដឹកនំាក្រសួងប្រចំាសប្ដាហ៍ ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអធិការកិច្ច កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នំា២០២៤, និងការពិនិត្យផែនការប្រតិបត្តិអធិការកិច្ច រួមជាមួយអនុសាសន៍ណែនាំជូនដល់គណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលស្មារតីអង្គប្រជុំថ្នាក់ដឹកនំាក្រសួងប្រចំាសប្ដាហ៍ ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអធិការកិច្ច កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នំា២០២៤, និងការពិនិត្យផែនការប្រតិបត្តិអធិការកិច្ច រួមជាមួយអនុសាសន៍ណែនាំជូនដល់គណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច