កិច្ចប្រជុំឆ្លងរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារអធិការកិច្ច របស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី២ ដែលបានចុះបេសកកម្មកន្លងមក កិច្ចប្រនេះដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ រដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីប្ញទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការ

កិច្ចប្រជុំឆ្លងរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារអធិការកិច្ច របស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី២ ដែលបានចុះបេសកកម្មកន្លងមក កិច្ចប្រនេះដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ រដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីប្ញទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការ

កិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមីនា និងលើកទិសដៅសម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និងនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងរាជរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា

កិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមីនា និងលើកទិសដៅសម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និងនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងរាជរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា

កិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារ និងបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី១ និងលើកទិសដៅបន្តសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤ របស់នាយកដ្ឋានទទួលពាក្យបណ្តឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវ

កិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារ និងបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី១ និងលើកទិសដៅបន្តសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤ របស់នាយកដ្ឋានទទួលពាក្យបណ្តឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវ