កិច្ចប្រជុំពង្រឹងវិន័យ​ផ្ទៃក្នុងរបស់មន្រ្តីរាជការក្រសួងអធិការកិច្ច​ និងបានពិនិត្យការចូលរួមរបស់មន្រ្តីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់អ្នកក្នុងបន្ទុក​សមាជិក​ ប.ស.ស​ ជាមន្រ្តីសាធារណៈ​

កិច្ចប្រជុំពង្រឹងវិន័យ​ផ្ទៃក្នុងរបស់មន្រ្តីរាជការក្រសួងអធិការកិច្ច​ និងបានពិនិត្យការចូលរួមរបស់មន្រ្តីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់អ្នកក្នុងបន្ទុក​សមាជិក​ ប.ស.ស​ ជាមន្រ្តីសាធារណៈ​

ឯកឧត្តម លីវ សុភក្ត្រា និងឯកឧត្តម មួន ឌីណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសំណេះសំណាល និងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ ជាមួយមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច រាជធានី-ខេត្ត

ឯកឧត្តម លីវ សុភក្ត្រា និងឯកឧត្តម មួន ឌីណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសំណេះសំណាល និងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ ជាមួយមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច រាជធានី-ខេត្ត

គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច និងមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺ រួមសហការជាមួយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី «ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក» នៅស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ស្ថិតក្នុងបរិវេណសាលាអនុវិទ្យាល័យអមលាំង

គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច និងមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺ រួមសហការជាមួយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី «ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក» នៅស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ស្ថិតក្នុងបរិវេណសាលាអនុវិទ្យាល័យអមលាំង