លោកជំទាវ ថាក់ ឡានី និងលោកជំទាវ សេន សាណាស់ ចុះធ្វើការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋ នៅឃុំត្រពាំងសាប ដើម្បីវិភាគស្ថានភាព និងវាយតម្លៃ ពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនពេលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

លោកជំទាវ ថាក់ ឡានី និងលោកជំទាវ សេន សាណាស់ ចុះធ្វើការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋ នៅឃុំត្រពាំងសាប ដើម្បីវិភាគស្ថានភាព និងវាយតម្លៃ ពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនពេលផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក