កញ្ញា​ សោម​ សុភ័ណ្ឌ​ ធ្វេីបទបង្ហាញស្តីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​លេី​ប្រធានបទ​ “ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ:” នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច

ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ កញ្ញា​ សោម​ សុភ័ណ្ឌ មន្រ្តីរាជការ នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣​ បានធ្វេីបទបង្ហាញស្តីពីលទ្ធផលនៃការចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​បច្ចេកទេស

អានបន្ត

នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី​លទ្ធផល​ដែលសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត

ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី​លទ្ធផល​ដែលសម្រេចបានក្នុង​ត្រីមាស​ទី​២

អានបន្ត