វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ទៅ​លើ​ការបញ្ចូល​ទិន្នន័យ និង​វិភាគ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​កម្មវិធី SPSS ទៅ​លើ​កម្រង​សំនួរ​ដែល​បាន​សម្រង់ទិន្នន័យជាក់ស្តែង

ងថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញទៅលើការបញ្ចូលទិន្នន័យ និងវិភាគទិន្នន័យក្នុងកម្មវិធីSPSS

អានបន្ត