សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ នៃក្រសួងអធិការកិច្ច ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២៤

កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍​ជប៉ុន JDS ក្រោម​ជំនួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា នឹង​ទទួល​បណ្ដុះបណ្ដាល​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ITEC សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ នៃក្រសួងអធិការកិច្ច ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២៤

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានផ្តល់អាហារូបករណ៍វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០២៤ ជូនមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងអធិការកិច្ច

អានបន្ត