នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ រៀបចំ​បេីក​វគ្គបណ្តុះបណ្ដាល​ផ្ទៃក្នុង​សម្រាប់​មន្ត្រីរាជការ​ក្នុង​នាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋាន​អធិការ​កិច្ចទី៣ បានរៀបចំបេីកវគ្គបណ្តុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្នុងនាយកដ្ឋាន ក្រោមប្រធានបទ​:​ “ការរៀបចំតាក់តែង​លិខិត​រដ្ឋបាល”

អានបន្ត