ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ ជូនមន្រ្តីរាជការក្នុងនាយកដ្ឋានទទួលពាក្យបណ្តឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវ

ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង រដ្ឋលេខាធិការ, ឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ឯកឧត្តម ង៉ុយ ហាក់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ ជូនមន្រ្តីរាជការ

អានបន្ត