ឯកឧត្តម ប៉ែន ច័ន្ទសុខរិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍ របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី​

ឯកឧត្តម ប៉ែន ច័ន្ទសុខរិន រដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តម ស៊ឹម សុវណ្ណរិទ្ធិ អនុរដ្ឋលេខាធិការ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ

អានបន្ត