កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីវិធីសាស្រ្តអង្កេតស្រាវជ្រាវ និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី​

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីវិធីសាស្រ្តអង្កេតស្រាវជ្រាវ និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី​ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង រដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី រដ្ឋលេខាធិការ

អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែតុលា និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ខែវិច្ឆិការបស់នាយកដ្ឋានទទួលពាក្យបណ្តឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវ

ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង រដ្ឋលេខាធិការ និងឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី រដ្ឋលេខាធិការ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ

អានបន្ត

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ ជូនមន្រ្តីរាជការក្នុងនាយកដ្ឋានទទួលពាក្យបណ្តឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវ

ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង រដ្ឋលេខាធិការ, ឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ឯកឧត្តម ង៉ុយ ហាក់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ ជូនមន្រ្តីរាជការ

អានបន្ត