នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី​លទ្ធផល​ដែលសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត

ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី​លទ្ធផល​ដែលសម្រេចបានក្នុង​ត្រីមាស​ទី​២

អានបន្ត